Πώς μπορεί να βοηθήσει;

 Το γνωστό σε όλους μας αρχαίο ρητό “νους υγιής εν σώματι υγιεί’’ εξακολουθεί να εκφράζει την ανάγκη αντιμετώπισης του ανθρώπου ως «ολότητα». Μας τονίζει, πως αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν «λειτουργεί» σωστά ο ανθρώπινος νους ή το ανθρώπινο σώμα, τότε το σύστημα που λέγεται άνθρωπος θα εμφανίσει σημαντικές ρήξεις στην ομαλή συνέχεια της λειτουργικότητάς του και κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε μη ομαλή διαβίωση. Συνειδητοποιούμε λοιπόν, πως τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να εξελίσσονται παράλληλα και να λειτουργούν ομαλά, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και να μπορεί το άτομο να λειτουργεί στο μέγιστο δυνατό επίπεδο των ικανοτήτων του.

Τα κυριότερα έργα της καθημερινής μας ζωής, τα οποία μπορούν να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά το επίπεδο της λειτουργικότητας μας, χαρακτηρίζονται κυρίως από κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές και ψυχοκοινωνικές - ψυχολογικές δεξιότητες.

 Η διατήρηση, η αναβάθμιση αλλά και η ομαλή αλληλεπίδραση των παραπάνω δεξιοτήτων είναι ένα από τα κύρια μελήματα του εργοθεραπευτή κατά την εφαρμογή ενός θεραπευτικού προγράμματος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εμπλοκής και εκπαίδευσης του ατόμου σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει το άτομο στους βασικούς τομείς της ζωής του και οι οποίες είναι αποτέλεσμα της πάθησής του.

 Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο στόχος, ο εργοθεραπευτής εντοπίζει τα δυσλειτουργικά στοιχεία και αξιολογεί τις ικανότητες του ατόμου με σκοπό τον καθορισμό ενός εξατομικευμένου εργοθεραπευτικόυ προγράμματος.

 Ο καθορισμός του λειτουργικού επιπέδου του ατόμου γίνεται μέσω:

  •  αρχικής συνέντευξης και παρατήρησης κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων
  • χρήσης αξιολογητικών εργαλείων και εκτέλεσης μετρήσεων

 Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί ο καθορισμός της θεραπευτικής παρέμβασης, όπου ο θεραπευτής ορίζει τους στόχους της θεραπείας, επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο παρέμβασης και τα μέσα της θεραπευτικής αγωγής.

 Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συνεργασία ασθενή - θεραπευτή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες του ασθενή και να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτούς στόχους.

 Η θεραπευτική παρέμβαση υλοποιείται με τη θεραπευτική εφαρμογή των επιλεγμένων δραστηριοτήτων σε μια μεταξύ τους λογική σύνδεση, ανάλογα με την ηλικία, την πάθηση και τις ανάγκες του ατόμου. Το μέτρο της εφαρμογής τους εξαρτάται πάντα από το πραγματικό επίπεδο λειτουργικότητας στο οποίο βρίσκεται την κάθε δεδομένη στιγμή το άτομο. Το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται τακτικά σύμφωνα με το ρυθμό εξέλιξης των δεξιοτήτων του, αλλά και τις προσωπικές του προσδοκίες.

 Ο εργοθεραπευτής σε οποιαδήποτε δομή αποκατάστασης και αν απασχολείται αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης. Η στενή συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδικών της ομάδας αποκατάστασης και του ίδιου του ασθενή και της οικογένειάς του, οδηγεί στην εφαρμογή ουσιαστικών παρεμβάσεων με ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους.

 

Δείτε ακόμα