Πίνακες Μυολογίας

 
3. ΜΥΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
          i) Ωμικής ζώνης
                    α) Δελτοειδής
                    β) Μύες οπίσθιας επιφάνειας ωμοπλάτης
         ii) Του βραχίωνα
 
        iii) Του πήχη
                    α) Μύες κερκιδικού χείλους του πήχη
                             ι) Μύες του κερκιδικου (έξω χείλους) του πήχη
 
                    β) Μύες οπίσθιας επιφάνειας του πήχη
 
                    γ) Μύες πρόσθιας επιφάνειας του πήχη
                             1η Στιβάδα
                                   Μύες της πρόσθιας επιφάνειας του πήχη (καμπτήρες) - 1
                                   Μύες της πρόσθιας επιφάνειας του πήχη (καμπτήρες) - 2
                                   Μύες της πρόσθιας επιφάνειας του πήχη (καμπτήρες) - 3
                             2η Στιβάδα
                             3η Στιβάδα
                             4η Στιβάδα
 
        iv) Του χεριού
                    α) Μέσοι Παλαμιαιοι μύες
                    β) Μύες του θέναρος ή έξω παλαμιαίοι