Αναπτυξιακοί Πίνακες

Η ανάπτυξη των κινητικών, γνωστικών, γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία που δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτη ομοιότητα στο ρυθμό και στη σειρά κατάκτησης των αναπτυξιακών οροσήμων. Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης και μάθησης ο οποίος  επηρεάζεται σημαντικά από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Παρόλα αυτά στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται  κάποια ορόσημα στην ανάπτυξη των παιδιών που είναι κοινά και αποδεικνύουν μια ομαλή και φυσιολογική ανάπτυξη. Σημαντική ηλικιακή απόκλιση σε ένα ή περισσότερα από αυτά μπορούν να αποτελούν ένδειξη μη φυσιολογικής ή  καθυστερημένης ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής ενός παιδιού. Η έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση του παιδιού κυρίως από παιδιάτρους θα διαπιστώσει ή όχι την ύπαρξη προβλημάτων στην ανάπτυξη ενός παιδιού και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

 Παρακάτωπαρουσιάζονται συνοπτικοί πίνακες ανάπτυξης κατά ηλικία (τι  κάνει ένα παιδί μέχρι το τέλος κάθε περιόδου)

Βιβλιογραφία