Αμφίπλευρη Εντατική Θεραπεία Άνω Άκρου

Hand - Arm Bilateral Intensive Therapy (HABIT)

Η Αμφίπλευρη Εντατική Θεραπεία Άνω Άκρου είναι μια νέα θεραπευτική προσέγγιση παιδιών με ημιπληγική εγκεφαλική παράλυση, που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο Columbia, της Ν.Υόρκης.

HABIT3

Στόχος της μεθόδου είναι να βελτιώσει τη κινητικότητα αλλά και το συντονισμό των άνω άκρων στις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, μέσω εντατικής αμφίπλευρης δραστηριοποίησης των άνω άκρων. Κατά τη θεραπευτική παρέμβαση το παιδί συμμετέχει σε δραστηριότητες παιχνιδιού, καθημερινά για 6 ώρες και σε συνεδρίες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με κύριο σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητα συμμετοχής του σε αμφίπλευρες δραστηριότητες.

Έρευνες δείχνουν ότι η μέθοδος οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα διερευνάται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγραμμάτων Εξαναγκαστικά Προκαλούμενης Κινητικής Θεραπείας (Constraint Induced Movement Therapy).

 Πηγές: 

Center for Cerebral Palsy Research - Teachers College - Columbia University. Charles J., Gordon Α. «Development of hand–arm bimanual intensive training (HABIT) for improving bimanual coordination in children with hemiplegic cerebral palsy». Developmental Medicine & Child Neurology (2006), 48:11:931-936 Mac Keith Press