Στοματοκινητικές Δεξιότητες

Ο στοματοκινητικός έλεγχος αναφέρεται στη κίνηση των μυών του προσώπου με σκοπό τον έλεγχο των χειλιών, της γλώσσας, της κάτω γνάθου και των παρειών με στόχο τη σίτιση, τη πόση υγρών, την εκτέλεση μορφασμών και την ομιλία. Πιο συγκεκριμένα ο μυικός τόνος, η δύναμη, το εύρος κίνησης, η ταχύτητα, ο συντονισμός και ο διαχωρισμός των κινήσεων των μερών του στόματος είναι πολύ σημαντικές παράμετροι για ομαλή στοματοκινητική λειτουργία.